การจัดการซัพพลายเออร์

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการปฏิบัติงานประจำวันของเรา เราได้สร้างความยั่งยืน การอนุรักษ์ และจริยธรรมในการดำเนินงานในสิ่งที่เป็นความสำคัญทางวิชาชีพของเรา

 

เรากำกับดูแลซัพพลายเออร์ให้มี
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูง

ที่ SanDisk เรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราคาดหวังเช่นเดียวกันจากซัพพลายเออร์ของเรา ทรัพยากรต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจถึงความคาดหวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของเรา:

 

นโยบายสีเขียวของ SanDisk

นโยบายของเราสำหรับสารที่ต้องรายงานและควบคุมในชิ้นส่วนและวัสดุที่ซัพพลายเออร์และผู้ผลิตตามสัญญาของเราจัดหา (PDF)

ใบรับรองในการปฏิบัติตามนโยบายสีเขียว

แบบฟอร์มหนึ่งหน้าเพื่อรับรองการปฏิบัติตามนโยบายของเรา (DOC)

ตำจำกัดความและตัวอย่างของวัสดุที่มีสารเนื้อเดียว

คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นวัสดุที่มีสารเนื้อเดียว (PPT)

เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ (ผู้ผลิตตามสัญญา)

แบบฟอร์สำหรับผู้ผลิตเพื่อรายงานข้อมูลวัสดุ (XLS และ XLSM, แนะนำให้ใช้เวอร์ชัน XLSM)

เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ (ผู้ผลิตตามสัญญา) โดยไม่มีมาโคร

แบบฟอร์สำหรับผู้ผลิตเพื่อรายงานข้อมูลวัสดุ (XLS และ XLSM, แนะนำให้ใช้เวอร์ชัน XLSM)

ตำแนะนำในเอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ (ผู้ผลิตตามสัญญา)

การฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุที่แนะนำให้ผู้ผลิตตามสัญญากรอกลงในเอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ

เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ (ซัพพลายเออร์)

แบบฟอร์สำหรับซัพพลายเออร์เพื่อรายงานข้อมูลวัสดุ (XLS และ XLSM, แนะนำให้ใช้เวอร์ชัน XLSM)

เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ (ซัพพลายเออร์) โดยไม่มีมาโคร

แบบฟอร์สำหรับซัพพลายเออร์เพื่อรายงานข้อมูลวัสดุ (XLS และ XLSM, แนะนำให้ใช้เวอร์ชัน XLSM)

ตำแนะนำในเอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ (ซัพพลายเออร์)

การฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุที่แนะนำให้ซัพพลายเออร์กรอกลงในเอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ

รายการหมายเลขอ้างอิง CAS

รายละเอียดของวัสดุที่เราพิจารณาว่าเป็นสารควบคุม (XLS)

 

การประสบความสำเร็จในฐานะ ซัพพลายเออร์ของ SanDisk

แบบสำรวจสำหรับซัพพลายเออร์ของเราจะช่วยให้คุณประเมินว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจของ SanDisk ได้ดีมากน้อยเพียงใด ซัพพลายเออร์ปัจจุบันและผู้ที่จะมาเป็นในอนาคตจะต้องส่งแบบสำรวจนี้

 

แบบสำรวจสำหรับซัพพลายเออร์ของ SanDisk

ภาพรวมขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็นสำหรับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการทำงาน (PDF)

ใบรับรองในการปฏิบัติตามนโยบายสีเขียว

เอกสารที่คุณจะต้องกรอกเพื่อให้แบบสำรวจสำหรับซัพพลายเออร์ (XLS) เสร็จสมบูรณ์

 

จริยธรรมและการกระทำที่เราคาดหวัง

จริยธรรม คือ ส่วนประกอบสำคัญของค่านิยมของเราที่ SanDisk เราคาดหวังสิ่งนี้เช่นเดียวกันจากบุคคลและบริษัทที่เราร่วมงานด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเราดำเนินงานอย่างสอดคลังกับหุ้นส่วนของเรา เราจึงได้สรุปนโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานและธุรกิจที่เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัติตาม

 

 

ระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์

 

ซึ่งจะสรุปเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้องการของเราที่มีต่อซัพพลายเออร์ทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง (PDF)

 

ระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของ SanDisk

 

เอกสารนี้จะกำหนดระเบียบปฏิบัติที่เราจะต้องกระทำตามทั่วทั้งบริษัท (PDF)

 

นโยบายเกี่ยวกับระบบการจัดการธุรกิจ/ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ในภาพรวมนี้ เราได้สรุปเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการทำงานที่เรามีอยู่เพื่อให้มั่นใจถึงการบริการที่ยอดเยี่ยมต่อลูกค้าของเรา และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา (PDF)

 

กระบวนการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน

 

ปฏิบัติตามกระบวนการนี้เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหา (DOC)

 

นโยบายแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งของ SanDisk

 

นโยบายของ SanDisk เกี่ยวกับแหล่งแร่ที่ผิดกฎหมายของทังสเตน ดีบุก แทนทาลั่ม และทองคำ