เอกสารไม่มีชื่อ

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์


การรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ฮาร์ดแวร์เพื่อการพาณิชย์ SanDisk®

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อ เปิด หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. (“ผู้ผลิต”) การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อความการรับประกันแบบจำกัดของ SANDISK® ("ข้อตกลง") หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้

A. ข้อมูลการรับประกัน

1. การรับประกันนี้ ("การประกัน") ให้บริการโดย Western Digital Technologies, Inc. และบริษัทในเครื่อที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ผู้ผลิต") ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และมีผลบังคับกับเฉพาะผลิตภัณฑ์ไดร์ฟฮาร์ดแวร์เพื่อการพาณิชย์ของ SanDisk® ตามที่ระบุในตารางในส่วน F ด้านล่างเท่านั้น (แต่ละ"ผลิตภัณฑ์") การรับประกันจะมอบให้แก่ผู้ซื้อขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์นี้หรือผู้ใช้ขั้นสุดท้ายเดิมของระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สามที่มี ("ลูกค้า") ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าปลีกโดยฝ่ายที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะเป็นผู้ใช้ขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ การรับประกันและการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องกระทำโดยผู้ค้าปลีกในนามของบุคคลนั้น

3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนอกเหนือตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตจะไม่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใด ๆ (i) ที่ SanDisk ไม่ได้ขนส่ง (หรือได้รับอนุญาตให้ขนส่ง) ไปยังประเทศที่ขายและ/หรือ (ii) ที่ไม่ได้ขายผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต

4. แต่ละผลิตภัณฑ์มีจุดประสงค์เพื่อการพาณิชย์เท่านั้นและไม่ควรใช้โดยผู้บริโภคหรือครัวเรือน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ โปรดดูข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของการรับประกันผลิตภัณฑ์ได้ที่http://www.sandisk.com/wug

5. หากผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนแยกจากผู้ผลิต (เช่น SSD Dashboard, Crypto Erase และ FlashSoft) การใช้โปรแกรมเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับโปรแกรมนั้นและไม่ใช่ข้อตกลงนี้

6. การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อภายในหรือหลังวันที่ 21 กรกฎาคม 2016 สำหรับเวอร์ช้นก่อนหน้านี้ของการรับประกันในแบบจำกัด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ SanDisk® ("ฝ่ายบริการลูกค้า") ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

B. ข้อมูลการสนับสนุนด้านเทคนิคในระยะเวลาการรับประกัน

1. ปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือการเคลมประกันใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเก้าสิบ (90) วันแรกหลังจากส่งมอบให้กับลูกค้าควรดำเนินการผ่านทางบุคคลที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์

2. หากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาถูกฝังหรือติดตั้งไว้ในอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ลูกค้าควรติดต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคหลักและการรับประกันสินค้า

3. หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นี้แยกต่างหากในฐานะผู้ใช้ขั้นสุดท้าย หรือหากผู้ผลิตระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สามมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกระบุว่ามีแหล่งที่มาเดียวกับที่ปัญหาทางเทคนิค ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือทางเทคนิคได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายในระยะเวลาการรับประกันทางอีเมลได้ที่  support@SanDisk.com  หรือตามหมายเลขโทรศัพท์สำหรับภูมิภาคของลูกค้า ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.sandisk.com/about/contact.html การสนับสนุนด้านเทคนิคดังกล่าวจะต้องระบุถึงข้อผิดพลาดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น

C. เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้ผลิตรับประกันต่อลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งไม่รวมถึงเนื้อหาและ/หรือซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) ที่ให้มาพร้อมกับหรือภายในผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ระบุไว้ด้านล่างในสภาพการใช้งานตามปกติ (ก) ไม่มีข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิตและ (ข) จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่โดยผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องทางวัสดุหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ตรงตามอายุการใช้งานที่ระบุไว้ (สูงสุดตามระยะเวลาการรับประกันที่เกี่ยวข้อง) และจะถูกส่งกลับไปยังสถานที่ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาการรับประกัน ข้อมูลตามเกณฑ์ที่อยู่ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ตามที่ผลิตหรือจัดทำโดยผู้ผลิต)

2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์นี้อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดประเภท ภัยธรรมชาติหรือภัยส่วนบุคคล การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การมีผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามภายในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการถอดหรือซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์จะใช้งานภายใต้สภาวะที่ทำให้สื่อเกิดการสึกหรอ (และการรับประกันจะหมดอายุ) ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเวลาการรับประกัน ตามที่ระบุในข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับความทนทาน

3. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้และเงื่อนไขการรับประกันที่มีอยู่ระหว่างลูกค้าและผู้ผลิต ให้ยืดถือตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้ผลิตเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าในทุกแบบฟอร์มของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ใบสั่งซื้อที่ออกโดยลูกค้า

D. การเคลมประกัน

1. ในการอ้างสิทธิ์ตามการรับประกัน ลูกค้าสามารถ (ก) ติดต่อฝ่ายที่จัดจำหน่ายที่มีการซื้อ (" ผู้ค้าปลีก") ภายในระยะเวลาการรับประกันและระบุหลักฐานพิสูจน์การซื้อและการส่งคืนตามสภาพที่ซื้อ (แสดงวันที่ สถานที่ซื้อ และชื่อตัวแทนจำหน่ายตามความเหมาะสม) และชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท และหมายเลขหรือ (ข) ได้รับหมายเลข RMA จากผู้ผลิตและปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนสินค้าตามการรับประกันของผู้ผลิต เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้การรับประกัน และลูกค้าดังกล่าวต้องส่งคืนสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้โดยผู้ค้าปลีกและ/หรือผู้ผลิต รวมถึงคำชี้แจงโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดปัญหาได้ง่าย ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ เพื่อสั่งให้ลูกค้าส่งคืนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย

2. อาจต้องส่งคืนสินค้าไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่ลูกค้าพำนักและ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์

3. หากลูกค้าเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใดไม่ปฏิบัติตามการรับประกันและเลือกใช้ขั้นตอนการรับประกันของผู้ผลิตแล้ว ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามการอนุมัติการคืนสินค้าในปัจจุบันของผู้ผลิต (“RMA“) และลูกค้าจะต้องขอหมายเลข RMA จากฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อนำเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ผู้ผลิตจะส่งหมายเลข RMA ให้กับลูกค้าพร้อมกับคำแนะนำในการจัดส่งให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเชื่อว่ามีข้อบกพร่อง ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่เชื่อว่าชำรุดในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ซึ่งสามารถมองเห็นหมายเลข RMA ที่ลูกค้าได้รับจากผู้ผลิตก่อนส่งคืนได้อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนให้กับผู้ผลิตภายใต้หัวข้อนี้และผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ภายใต้ตารางนี้ จะถูกนำส่งถึงและจากผู้ผลิตโดยเป็นค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้ผลิต ผู้ผลิต (หรือผู้รับเหมาของผู้ผลิต) จะต้องประเมินผลิตภัณฑ์และเมื่อพบข้อบกพร่อง ให้ดำเนินการส่งคืนโดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ผลิตระบุว่าไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ผลิตสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาก บรรจุ หรือจัดส่งอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งไปยังสถานที่รับ RMA ของเรา

4. ผู้ผลิตอาจเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวจะกระทำโดยเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่มีคุณสมบัติการทำงานเท่ากับผลิตภัณฑ์เดิมหรือดีกว่า หากผู้ผลิตไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน หรือถ้าตัวเลือกดังกล่าวไม่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตจะต้องให้เครดิตแก่ลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น มูลค่าของเครดิตจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ผลิตทั้ง (a) มูลค่าทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง หรือ (ข) มูลค่าในการซื้อสินค้าที่ไม่สอดคล้อง ตามสัดส่วนของระยะเวลาการรับประกันในระหว่างที่ลูกค้าปฏิเสธการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยหรือยกเลิกอาจถูกเปลี่ยนแทนด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือ ถ้าไม่มีสินค้าทดแทนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่และความสามารถคล้ายกัน การแก้ไขปัญหาของลูกค้าภายใต้ส่วนนี้อาจมีเงื่อนไขตามข้อกำหนดของผู้ผลิตที่กำหนดให้ต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ในสภาพเดิม

5. ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ RMA ลูกค้าเข้าใจดีว่าผู้ผลิตอาจเข้าถึงข้อมูลในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างกระบวนการ RMA เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญจากการเปิดเผยข้อมูล ผู้ผลิตขอแนะนำให้ลบข้อมูลสำคัญที่มีอยู่ออกจากผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นไปได้ทางเทคนิคก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์สำหรับการประมวลผล RMA หากไม่ใช่กรณีที่ข้อมูลทั้งหมดสามารถลบออกได้ ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายได้รับความเสียหายจากความรับผิดที่เป็นไปได้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลสำคัญและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงว่า ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลที่สามรายอื่นหรือไม่

6. ผู้ผลิตจะต้องไม่รับผิดต่อ (ก) ความเสียหายใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ทางอ้อม พิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นการบังคับ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไรและ/หรือการสูญหายของข้อมูล ความสูญเสียอื่นๆ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทางตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ความบกพร่องหรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือประสิทธิภาพที่ไม่ดี ไม่ว่าทั้งผู้ผลิตหรือลูกค้าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว หรือ (ข) จำนวนใด ๆ ที่รวมกันเกินกว่าราคาซื้อที่จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบและไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้การรับประกันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและ/หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ SanDisk® รวมถึงผลิตภัณฑ์นี้ การรับประกันนี้ระบุถึงความรับผิดและข้อผูกมัดทั้งหมดของผู้ผลิตเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง การฝ่าฝืนการรับประกัน หรือความล้มเหลวอื่นใดในการปฏิบัติตามหรือเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ

7. ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะที่ความล้มเหลวอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บหรือต่อชีวิต เช่น การบิน ยานยนต์ นิวเคลียร์ ทางการแพทย์ หรือระบบสนับสนุนชีวิต (หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง) และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ผลิตจะจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

E. การปฏิเสธความรับผิด

การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นแหล่งที่มาเดียวของสิทธิในการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น และแทนที่ความรับผิดชอบของการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่แสดงอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียง การรับประกันถึงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความสามารถในเชิงพาณิชย์และการไม่ฝ่าฝืน ซึ่งทั้งหมดถูกปฏิเสธโดยเด็ดขาด ไม่รับประกันการให้สิทธิ์ใด ๆ ต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้าของผลิตภัณฑ์ กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจให้สิทธิ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันนี้

F. ระยะเวลาการรับประกัน

1. ระยะเวลาของการรับประกัน ("ระยะเวลาการรับประกัน") ที่อ้างถึงข้างต้นเป็นการวัดตามปีปฏิทินและเริ่มนับจากวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิต "X" ภายใน SKU หมายถึงตัวแปร

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุด (ก) ช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุด้านล่างหรือ (ข) จุดที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เกินขีดจำกัดความคงทนสูงสุดที่ระบุไว้ ซึ่ง (i) เวลาที่ข้อมูลสะสมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ตามที่บันทึกในแอตทริบิวต์ S.M.A.R.T. ของผลิตภัณฑ์ (E6h/230) "ดัชนีการสึกหรอของสื่อ (Media Wear Out Indicator)") ถึง 100% ของค่าความคงทนของผลิตภัณฑ์ หรือ (ii) จำนวนรวมที่เขียนในหน่วยเทราไบต์ (TBW) ของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างหรือในข้อข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างตารางด้านล่างและข้อมูลจำเพาะ ให้ยืดถือตามข้อมูลจำเพาะเป็นหลัก

 

ตระกูลผลิตภัณฑ์ SKU ระยะเวลาการรับประกัน การทำงานต่อเนื่อง
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
หนึ่ง (1) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
สิบ (10) ปี 80 TBW
โซลิดสเตทไดร์ฟ SSD SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
สาม (3) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
U110 2.5"SSDs DSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
สาม (3) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
หนึ่ง (1) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
หนึ่ง (1) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
สาม (3) ปี 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
ห้า (5) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
X110 2.5"SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
ห้า (5) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
หนึ่ง (1) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
ห้า (5) ปี 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
หนึ่ง (1) ปี 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
ห้า (5) ปี 80 TBW
X300 SATA 2.5"SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
สาม (3) ปี 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
สาม (3) ปี 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
สาม (3) ปี 80 TBW
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
สาม (3) ปี 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
สาม (3) ปี 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
สาม (3) ปี 80 TBW
SD7SF6S-512G-1122 ห้า (5) ปี 80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
ห้า (5) ปี 320 TBW
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
ห้า (5) ปี 160 TBW
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
ห้า (5) ปี 80 TBW
SD8SB8U-128G-1122 ห้า (5) ปี 72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
ห้า (5) ปี 320 TBW
SD8SN8U-512G-1122
ห้า (5) ปี 160 TBW
SD8SN8U-256G-1122
ห้า (5) ปี 80 TBW
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
ห้า (5) ปี 72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122 SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
ห้า (5) ปี 72 TBW
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
ห้า (5) ปี 40 TBW
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
ห้า (5) ปี 20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
ห้า (5) ปี 72 TBW
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
ห้า (5) ปี 40 TBW
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
ห้า (5) ปี 20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
ห้า (5) ปี 72 TBW
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
ห้า (5) ปี 40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
ห้า (5) ปี 72 TBW
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
ห้า (5) ปี 40 TBW
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
ห้า (5) ปี 20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122 สาม (3) ปี 40 TBW
SD8SBBU-240G-1122 สาม (3) ปี 80 TBW
SD8SBBU-480G-1122 สาม (3) ปี 120 TBW
เคส Non-SED SSD 2.5”/7 มม. X600 SD9SB8W-128G ห้า (5) ปี 72 TBW
SD9SB8W-256G ห้า (5) ปี 100 TBW
SD9SB8W-512G ห้า (5) ปี 200 TBW
SD9SB8W-1T00 ห้า (5) ปี 400 TBW
SD9SB8W-2T00 ห้า (5) ปี 500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G ห้า (5) ปี 72 TBW
SD9SN8W-256G ห้า (5) ปี 100 TBW
SD9SN8W-512G ห้า (5) ปี 200 TBW
SD9SN8W-1T00 ห้า (5) ปี 400 TBW
SD9SN8W-2T00 ห้า (5) ปี 500 TBW
เคส SED SSD 2.5”/7 มม. X600 SD9TB8W-128G ห้า (5) ปี 72 TBW
SD9TB8W-256G ห้า (5) ปี 100 TBW
SD9TB8W-512G ห้า (5) ปี 200 TBW
SD9TB8W-1T00 ห้า (5) ปี 400 TBW
SD9TB8W-2T00 ห้า (5) ปี 500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G ห้า (5) ปี 72 TBW
SD9TN8W-256G ห้า (5) ปี 100 TBW
SD9TN8W-512G ห้า (5) ปี 200 TBW
SD9TN8W-1T00 ห้า (5) ปี 400 TBW
SD9TN8W-2T00 ห้า (5) ปี 500 TBW
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022 ห้า (5) ปี 100 TBW
SDAPMUW-256G-1022 ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAPMUW-512G-1022 ห้า (5) ปี 400 TBW
SDAPNUW-128G-1022 ห้า (5) ปี 100 TBW
SDAPNUW-256G-1022 ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAPNUW-512G-1022 ห้า (5) ปี 400 TBW
Western Digital CL SN720 NVM™ SSDs SDAQNTW-256G-1022 ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAQNTW-512G-1022 ห้า (5) ปี 400 TBW
SDAQNTW-1T00-1022 ห้า (5) ปี 800 TBW
SDAQNTX-2T00-1022 ห้า (5) ปี 1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SSDAPTUW-128G ห้า (5) ปี 100 TBW
SDAPTUW-256G ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAPTUW-512G ห้า (5) ปี 300 TBW
SDAPMUW-128G ห้า (5) ปี 100 TBW
SDAPMUW-256G ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAPMUW-512G ห้า (5) ปี 300 TBW
SDAPNUW-128G ห้า (5) ปี 100 TBW
SDAPNUW-256G ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAPNUW-512G ห้า (5) ปี 300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G ห้า (5) ปี 200 TBW
SDAPNTW-512G ห้า (5) ปี 300 TBW
SDAPNTW-1T00 ห้า (5) ปี 400 TBW
มีจำหน่าย SSD SanDisk® ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ XXXXXXXXXXXXXX หนึ่ง (1) ปี ดูข้อมูลจำเพาะ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้าของ (ก) ระยะเวลาที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุด้านล่างหรือ (ข) จุดที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เกินขีดจำกัดความอดทนสูงสุดที่ระบุไว้ (DWPD) ในช่วงระยะเวลารับประกันที่คาดการณ์ไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

ตระกูลผลิตภัณฑ์ SKU ระยะเวลาการรับประกัน การทำงานต่อเนื่อง
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
ห้า (5) ปี 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
ห้า (5) ปี 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
ห้า (5) ปี  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
สาม (3) ปี 10 DWPD
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
หนึ่ง (1) ปี 10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
ห้า (5) ปี 3 DWPD
SDLLOC6R-020T-5CA1 ห้า (5) ปี 1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
ห้า (5) ปี 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง SDLLOCDR-038T-5CRC สาม (3) ปี 0.5 DWPD
SDLLOCDR-038T-5CRZ หนึ่ง (1) ปี 0.5 DWPD
Lightning Ultra™ II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
ห้า (5) ปี 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
ห้า (5) ปี 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
ห้า (5) ปี 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
ห้า (5) ปี 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
ห้า (5) ปี 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
สาม (3) ปี 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSD SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
ห้า (5) ปี 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
ห้า (5) ปี 1 DWPD
CloudSpeed ​​Ascend™ SATA SSDs - ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
สาม (3) ปี 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
สาม (3) ปี 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
ห้า (5) ปี 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
ห้า (5) ปี 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
ห้า (5) ปี 10 DWPD

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCIe ต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุด (ก) ช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุด้านล่างหรือ (ข) จุดที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เกินขีดจำกัดความคงทนสูงสุดที่ระบุไว้ ซึ่งจะวัดได้โดยการคำนวณยอดรวมการเขียนเป็นเพทาไบต์ (PBW) ของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานตามปกติในช่วงระยะเวลารับประกันที่กำหนดไว้ของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง สำหรับผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันร่วมกับผลิตภัณฑ์หลายประเภท ในการจัดอันดับความคงทนจะถือว่าการเขียนมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในทุกผลิตภัณฑ์

ตระกูลผลิตภัณฑ์ SKU ระยะเวลาการรับประกัน การทำงานต่อเนื่อง
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 ห้า (5) ปี 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 ห้า (5) ปี 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 ห้า (5) ปี 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 ห้า (5) ปี 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 ห้า (5) ปี 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 ห้า (5) ปี 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 ห้า (5) ปี 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 ห้า (5) ปี 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 ห้า (5) ปี 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 ห้า (5) ปี 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 ห้า (5) ปี 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 ห้า (5) ปี 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 ห้า (5) ปี 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 ห้า (5) ปี 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 ห้า (5) ปี 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 ห้า (5) ปี 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 ห้า (5) ปี 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 ห้า (5) ปี 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 ห้า (5) ปี 7 PBW

ข้อมูลการรับประกันอุปกรณ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ InfiniFlash ต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันสำหรับแชสซีจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุด้านล่าง สำหรับการ์ด InfiniFlash ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุด (ก) ช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุด้านล่างหรือ (ข) จุดที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เกินขีดจำกัดความคงทนสูงสุดที่ระบุไว้ ซึ่งจะวัดได้โดยการคำนวณยอดรวมการเขียนเป็นเพทาไบต์ (PBW) ของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานตามปกติในช่วงระยะเวลารับประกันที่กำหนดไว้ของผลิตภัณฑ์ แล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ในการจัดอันดับความคงทนจะถือว่าการเขียนมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในการ์ด InfiniFlash ทั้งหมด

ตระกูลผลิตภัณฑ์ SKU ระดับสำหรับระบบ ระยะเวลาการรับประกัน ความคงทนของการ์ด InfiniFlash ความทนทานของอุปกรณ์*
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX
สาม (3) ปี 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX
สาม (3) ปี 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX
สาม (3) ปี 17.5 PBW 1.2 EBW

* การให้คะแนนความคงทนของเครื่องใช้คำนวณโดยการคำนวณค่า Exabyte ที่เขียนขึ้น (EBW) ผ่านการ์ด InfiniFlash จำนวน 64 ใบภายใต้การใช้งานตามปกติโดยมีการกระจายตัวสม่ำเสมอในการเขียนมากกว่าความยาวของข้อมูลรับประกันข้อมูลนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นตัวชี้วัดซึ่งใช้วัดระยะเวลาการรับประกัน

ข้อมูลการรับประกันโซลูชันครบวงจรแบบเอ็มเบ็ดเด็ด ("EIS")

สำหรับผลิตภัณฑ์ EIS ต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อ: (ก) ระยะเวลาที่ระบุด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) จุดที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์เกินกว่าคุณลักษณะความน่าเชื่อถือที่ระบุไว้ (รวมทั้งขีดจำกัดของความคงทน)  ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะ

"ข้อกำหนด" หมายถึงองค์ประกอบการดำเนินงาน คุณลักษณะความน่าเชื่อถือ และข้อมูลจำเพาะด้านการออกแบบการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (กล่าวคือ เอกสารที่ระบุว่าเป็น "ข้อมูลจำเพาะ" หรือ "เอกสารข้อมูล" และรายงานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว)

 

ตระกูลผลิตภัณฑ์ SKU/Designator ของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน
การ์ด SD และ microSD SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE หนึ่ง (1) ปี
การ์ด SD และ microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED สอง (2) ปี
การ์ด SD และการ์ด microSD AF3 Series SDSDAF3, SDSDQAF3 สอง (2) ปี
SD การ์ด AG3 Series SDSDAG3 สอง (2) ปี
USB SDUFD33, SDUFD50 หนึ่ง (1) ปี
USB H Series SDUFDEC สอง (2) ปี
iNAND 7232/7250/7350/7550 SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA6, SDINDDH4, SDADA4CR, SDADA4DR หนึ่ง (1) ปี
iNAND 7250 H Series SDINBDG4*-H สอง (2) ปี
iNAND 7250/8251 I Series SDINBDG4*-I, SDINBDG4*-XI, SDIN8DE*-I, SDIN8DE*-XI, SDIN8DE*-A, SDINBDG4*-A, SDINDDH6*-I, SDINDDH6*-XI สอง (2) ปี
iNAND 7250/8251 A Series SDINBDG4*-XA, SDINBDG4*-ZA,  SDIN8DE*-XA, SDINDDH6*-XA, SDINDDH6*-ZA สอง (2) ปี

 

หากผลิตภัณฑ์ของคุณซื้อจาก OEM และ SKU ของผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้อยู่ในตารางใด ๆ ของการรับประกันนี้ โปรดติดต่อ OEM เพื่อกำหนดระยะเวลารับประกันสินค้าของคุณ

G. แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ & ข้อมูลจำเพาะ

สามารถดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้ที่ sandisk.com หากไม่พบข้อมูลแผ่นข้อมูลและข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ใน sandisk.com โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า SanDisk® เพื่อขอรับสำเนาเอกสาร

กรุณาส่งคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้การรับประกันนี้ไปยัง: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Attention: Commercial Legal Department.

เวอร์ชัน 07.2016